Do you ever go shopping for antiques

Translation of "antichitati" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Antiques

proposals

Dacă aveți vreodată o, uh, caz cu antichități interesting, suna-ma.
If you ever have a case with interesting Antiques have call me.
Muzeul din Cairo, etajul cu antichități.
Un profesor de antichități studiază originalul, chiar acum, iar Benford are o copie pe panou.
A professor for antiquities is studying the originals and Benford has a copy on his wall.
Am bănuiala că a fost prins furând antichități de la unul din ei.
I suspect it was stealing Antiques caught out of one of them.
Însă nu ai venit aici să vorbim de antichități.
But you haven't come to find out about it Antiques to entertain.
Cumpara antichități exotice, ca să le vândă americanilor înstăriți.
He bought exotic ones Antiques and sold them to wealthy Americans.
Știi, vorbind de antichități aveți o urnă foarte interesantă în față.
Where we from Antiques talk, you have an interesting urn on your porch.
Metro le identificat-o din raportul care Dev făcut de antichități lipsa.
Metro identified them from the report Dev of the missing ones Antiques has made.
Nu, trebuie să mergi să scotoceşti după antichități.
Cellar mută antichități pentru obiectivul nostru principal, Damien Moreau.
Well, Keller is moving Antiques for our primary goal, Damien Moreau.
Deci cellars are ceva de valoare în acest zbor, probabil antichități irakiene.
So Keller has something valuable on this flight, probably Iraqi Antiques.
Moreau și-a început contrabanda cu antichități din zonele cu război.
Moreau began his career by Antiques smuggle out of war zones.
Ar trebui să fie plin cu antichități ce aşteaptă să fie procesate.
He should go with Antiques filled waiting to be processed.
Deci, te-ai putea spune ca Henry are antichitati în sing.
So, you could say that Henry Antiques has in his blood.
Daca putem urmări acele antichitati, asta ar trebui sa ne conducă la criminal.
If we have this Antiques track down should that lead us to our killer.
Pus pe hârtie, este un foarte mare importator de antichități.
George exporta antichitati din Cipru, iar Annie reprezinta institutul Smitsonian.
George exports Antiques from Cyprus, and Annie represents the Smithonian Institute.
Avea antichitati, picturi în ulei, chestii de-astea.
Jack Deveny, dealer de antichități, specialist in sculpturi grecești și romane.
Antiques, specializing in Greek and Roman sculptures.
Nu e un secret că starurile rock colecționează antichități.
Content May Be Inappropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactless or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 311. Exact: 311. Elapsed time: 65 ms.